Informacje wstępne

Niniejsza strona zawiera regulamin mający zastosowanie do zawieranych poprzez Bel Mare Resort umów świadczenia usług z klientem, który po zawarciu umowy staje się gościem obiektu. Za zawarcie umowy świadczenia usług rozumie się poprawnie zrealizowaną płatność przez klienta.Przed zawarciem umowy świadczenia usług należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Usługi świadczone przez Bel Mare Resort to: Usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe, internetowe, rekreacyjno-relaksacyjne, turystyczne.

Regulamin 

§1

 1. Bel Mare Resort w Międzyzdrojach jest obiektem całorocznym i jest czynny 24h/dobę 7 dni w tygodniu.  
 2. Apartament / pokój  wynajmowany jest na tzw. doby hotelowe. 
 3. Doba Hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.   


§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 19:00 w przeddzień upływu terminu pobytu. 
 2. Obiekt  uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności Apartamentów.
 3. Przedłużenie doby hotelowej Gość będzie zobowiązany do pokrycia połowy kosztów standardowej ceny za pełną dobę hotelową. Przedłużenie doby hotelowej powyżej 8 godzin traktowane jest jako wynajem Apartamentu na kolejną dobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu Apartamentów, chyba, że Obiekt ustali z Gościem indywidualne warunki przedłużenia doby. 


§3

 1. Gość nie może przekazywać Apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zarejestrowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 09:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek zarejestrowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w Apartamencie. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął Apartament. Zarejestrowanie dodatkowej osoby pociąga za sobą konieczność poniesienia przez Gościa kosztów z tym związanych, zgodnie z obowiązujący cennikiem usług. 
 3. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Obiektowi lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Apartamentów w Bel Mare Resort.


§4

 1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Obiektowi niezwłoczną reakcję i naprawienie ewentualnych niedociągnięć czy błędów. 
 2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  a. odpowiednie warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  b. bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu chyba, że upoważnione do tego organy ścigania zażadają udostępnienia danych osób przebywających w Obiekcie
  c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
  d. sprzątanie Apartamentu na życzenie i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
  e. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt  dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić Apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

a) Na życzenia Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą oraz dodatkowymi atrakcjami pobytu,
b) przechowywanie bagażu; (Obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego),
c) zamawianie taksówek, rezerwacja biletów komunikacji, rezerwacja biletów na wydarzenia kulturalne – nie mamy takich usług,
d) przechowywanie przedmiotów wartościowych w recepcyjnym depozycie.

§6

 1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 546 – 852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej (np. poprzez ustalenia niniejszego regulaminu lub regulaminu parkingowego),
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
 3. Rzeczy wartościowe powinny zostać umieszczone w sejfie lub zostać oddane na przechowanie w depozycie recepcyjnym, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nie pozostawione w sejfie lub depozycie recepcyjnym.

§7

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do gościa, jeśli pozostawiony został w innym miejscu niż parking strzeżony,
 2. Zasady funkcjonowania strzeżonego parkingu hotelowego zostały określone w Regulaminie Parkingu. 

§8

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego,
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt nie może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Gość naruszający tą zasadę musi zostać najpierw uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się w sposób niezgodny z regulaminem. 

§9

 1. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien sprawdzić dokładne zatrzaśnięcie się drzwi wejściowych. Apartamenty otwierane są za pomocą kart magnetycznych programowanych i wydawanych w recepcji podczas procedury zameldowania. W przypadku utraty karty Gość proszony jest o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu w recepcji. Recepcja ma możliwość wyrobienia duplikatu karty magnetycznej i blokady utraconej karty. 
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia Apartamentu.

§10

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

§11

 1. Obiekt dopuszcza pobyt zwierząt w Apartamencie hotelowym Gościa. Nie zezwala sie na wejście do restauracji czy na patio z towarzyszącym zwierzęciem.

§12 

 1. Gość jest zobowiązany do należytego używania wyposażenia Apartamentów zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zniszczeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem, gość ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczone i uszkodzone rzeczy i zobowiązany jest pokryć koszty naprawy bądź wymiany uszkodzonych/zniszczonych rzeczy w Apartamencie hotelowym.
 2. Koszty uszkodzeń i zniszczeń w pokoju hotelowym będą wyceniane indywidualnie poprzez firmy zewnętrzne specjalizujące się w danym typie rzeczy uszkodzonych lub zniszczonych. 

Dziękujemy serdecznie za stosowanie się do postanowień  niniejszego regulaminu. 

W razie pytań i niejasności Recepcja jest do Państwa dyspozycji 24h/dobę. 

Życzymy miłego pobytu w naszym obiekcie!


Zarząd i DyrekcjaApartamenty Bel Mare w Międzyzdrojach i Bel Mare Resort