Szanowni Państwo, Dyrekcja Aqua Resort wysoko cenić będzie Państwa współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu. Ma on służyć zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości. Niniejsza strona zawiera regulamin mający zastosowanie do zawieranych poprzez Aqua Resort umów świadczenia usług z klientem, który po zawarciu umowy staje się gościem obiektu. Za zawarcie umowy świadczenia usług rozumie się poprawnie zrealizowaną płatność przez klienta. Przed zawarciem umowy świadczenia usług należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Usługi świadczone przez Aqua Resort to: usługi noclegowe, gastronomiczne, rozrywkowe, internetowe, rekreacyjno-relaksacyjne, turystyczne.

§1

1. Aqua Resort w Międzyzdrojach jest obiektem całorocznym i jest czynny 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Pokój wynajmowany jest na tzw. doby hotelowe.

3. Doba Hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

4. Gość powinien określić czas pobytu i uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu. Zapłata należności za pobyt Gościa z dołu jest możliwa po uprzedniej, dokonanej w dniu przyjazdu preautoryzacji karty kredytowej.

5. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że Pokój został wynajęty na jedną dobę.

6. Goście hotelowi podlegają rejestracji, na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu.

§2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 19:00 w przeddzień upływu terminu pobytu.

2. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności Pokoi.

3. Przedłużenie doby hotelowej Gość będzie zobowiązany do pokrycia połowy kosztów standardowej ceny za pełną dobę hotelową. Przedłużenie doby hotelowej powyżej 8 godzin traktowane jest jako wynajem Pokoju na kolejną dobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu Pokoi, chyba, że Obiekt ustali z Gościem indywidualne warunki przedłużenia doby.

§3

1. Gość nie może przekazywać Pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

2. Osoby niezarejestrowane w Obiekcie mogą przebywać w Pokoju od godz. 09:00 do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek zarejestrowania dodatkowych osób przebywających z gośćmi w Pokoju. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął Pokój. Zarejestrowanie dodatkowej osoby pociąga za sobą konieczność poniesienia przez Gościa kosztów z tym związanych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

3. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Pokoi w Aqua Resort.

§4

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Obiektowi niezwłoczną reakcję 
i naprawienie ewentualnych niedociągnięć czy błędów.

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a. Odpowiednie warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b. Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu chyba, że upoważnione do tego organy ścigania zażądają udostępnienia danych osób przebywających w Obiekcie,
c. Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
d. Sprzątanie Pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa,
e. Sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Obiekt dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić Pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

1. Na życzenia Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
a. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą oraz dodatkowymi atrakcjami pobytu,
b. Przechowywanie bagażu; (Obiekt może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego),
c. Przechowywanie przedmiotów wartościowych w recepcyjnym depozycie.

§6

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 546 – 852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej (np. poprzez ustalenia niniejszego regulaminu lub regulaminu parkingowego),

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,

3. Rzeczy wartościowe powinny zostać umieszczone w sejfie lub zostać oddane na przechowanie w depozycie recepcyjnym, Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe niepozostawione w sejfie lub depozycie recepcyjnym.

§7

1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, lub innego pojazdu należącego do Gościa, jeśli pozostawiony został w innym miejscu niż parking.

2. Zasady funkcjonowania parkingu w obiekcie Aqua Resort zostały określone w Regulaminie Parkingu.

§8

1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt nie może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Gość naruszający tę zasadę musi zostać najpierw uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się w sposób niezgodny z regulaminem.

§9

1. Każdorazowo opuszczając Pokój Gość powinien sprawdzić dokładne zatrzaśnięcie się drzwi wejściowych. Apartamenty otwierane są za pomocą kart magnetycznych programowanych i wydawanych w Recepcji podczas procedury zameldowania. W przypadku utraty karty Gość proszony jest o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu w Recepcji. Recepcja ma możliwość wyrobienia duplikatu karty magnetycznej i blokady utraconej karty.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia Pokoju.

§10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w Pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

§11

Obiekt dopuszcza pobyt zwierząt w Pokoju hotelowym Gościa za dodatkową opłatą w wysokości 70 PLN brutto/doba hotelowa/szt.

§12

1. Gość jest zobowiązany do należytego używania wyposażenia Pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku zniszczeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem, Gość ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczone i uszkodzone rzeczy i zobowiązany jest pokryć koszty naprawy bądź wymiany uszkodzonych/zniszczonych rzeczy w Pokoju hotelowym.

2. Koszty uszkodzeń i zniszczeń w Pokoju będą wyceniane indywidualnie poprzez firmy zewnętrzne specjalizujące się w danym typie rzeczy uszkodzonych lub zniszczonych.

§13

Gość i osoby towarzyszące, za które odpowiada Gość hotelowy, zobowiązują się do niepalenia tytoniu w Pokojach. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. W przypadku naruszenia zakazu palenia, Gość może zostać obciążony karą umowna w wysokości 1000 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu.

§14

Przez cały czas pobytu w Aqua Resort, dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. 
Za zachowanie dzieci, w tym poczynione szkody lub uszkodzenia odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.